شخصیت عظیم مرحوم قاضی در گفتگو با آیت الله ممدوحی

اگر بخواهید تعریفجامعی از شخصیت جناب آقای قاضی ارائه بدهید ایشان را چگونه معرفی می کنید ؟

آیت الله  فاصیبهکمالیکهیک انسان در مراحل سیر و سلوک و شکوفایی  میتواندبرسدرسیده بود.

عوامل موثر در تکوین و تکمیل شخصیت ایشان چه اموری بودند ؟

به نظر من استعداد ذاتی و فطری فوق العاده ایشان یکی از مهمترین عوامل موفقیت مرحوم قاضی بود ایشان از همان ابتدا دارای استعداد کم نظیری بودند.

با وجود اینکه در عصر ایشان و قبل از ایشان شخصیت های بزرگ معنوی ظهور و بروز داشتند اما چرا در بین ایشان قاضی درخشید؟

 ایشان نظیرنداشتوبایدمیدرخشید

چه تفاوتی بین ایشان و دیگر بزرگان وجود داشت؟

 شاگردان بزرگ مرحوم میرزا علی آقا قاضی باعث درخشش ایشان شد قاضی بواسطه شاگردانش معرفی شد و خوش درخشید ایشان شاگزردانی تربیت کرد که به هر کجا که قدم می گذاشتند موجب اعجاب علمی و عملی همگان میشدند و سرچشمه این تحول را باید در تاثیرات قاضی بر ایشان جستجو کرد .

آیا در شرایطکنونیحوزه های علمیه توان تربیت شخصیت های بزرگی امثال سید علی قاضی را دارند ؟

 جواب مثبت است و حوزههایعلمیهدراین استعداد هستند.

آیا این استعداد ظهور و بروزی هم دارد؟ و در حال حاضر بزرگان مانند مرحوم قاضی وجود دارند؟

بله اگر ما بی اطلاع هستیم از تقصیر ماست و الا هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری میرسد.

چگونه می توانیم همانند مرحوم قاضی عبدصالحخدا بشویم؟

 بایدسیرهعملیاورادیدووضعیتروحیوصبرومقاومت وی را مورد مطالعه قرار داد مسائلی از صبر و مقاومت مرحوم قاضی نقل میشود که انسان دچار بهت و حیرت می شود.

 عرفاناصیلدر منظر آقای قاضی چه ممیزه هایی دارد؟

عرفانهمان  قرآناستوهیچعارفیازقرآنبالاتر سخن نمی گوید  قرآنوعرفانیکواقعیتاستو عرفان قاضی عرفان قرآنی بود.

 عرفان مرحوم قاضی طباطبایی چگونه عرفانی بود آیا آثار نگاه عرفانی ایشان در جامعه نمودار بود؟

ایشانکسیبودکهوقتیشاگردانشدرجامعهفرارمیگرفتندساختارجامعهرادردست می گرفتند؛آقایشیخمحمدعلیبروجردیاولینکسیبودکهعلیههویداپیامداد؛ علامه طباطبایی اولین کسی که مبحث حکومت اسلامی را به صورت یک تئوری مطرح کرد. علامه طباطبایی ( رحمت الله علیه ) بود که در رساله ای به نام اجتهاد و تقلید فرموده اند: نزدیک ترین نوع حکومت به حکومت اسلامی، «جمهوریت» است و مرحوم علامه این نظریه را دادند و تقریبا بعد از مطرح شدن این نظریه از جانب ساواک شدیداً مورد تهدید قرار گرفتند و حق ایشان به گردن انقلاب سنگین است

میراث علمی و عملی مرحوم قاضی برای جامعه دینی ما چه بود؟

 میراث ایشان شاگردان بزرگی بود که در مکتب علمی و عملی جنابش تربیت یافتند  و به دیگر سخن شاگردان او کتاب تکوینی قاضی هستند.

چرا ایشان اهتمام به نگارش آثار قلمی نداشتند؟

ایشان به نگارش آثار قلمی هم اهتمام داشتند اما کم و بیشتر به تربیت شاگردانشان می پرداختند

چهجنبههاییازشخصیت مرحوم  قاضیدرخششبیشتریدارد؟

آنچهکه از مرحوم آیت الله قاضی ظاهر شده است در مقایسه با آن مقداری که مخفی است قابل مقایسه نیست کسی که می خواهد در باره شخصیت امثال قاضی سخن بگوید باید تخصص  فوق العاده علمی داشته باشد و اگر کسی بخواهد یافته های خود در باره ایشان را بگوید بابد امثال آیت الله بهجت و علامه طباطبایی باشد.

 مهمترین شاگردانایشان چه کسانی بود؟

 به نظر من بزرگترین شاگرد ایشان  علامهطباطبایی بود و بقیه شاگردان ایشان افضلدرتاریخبودندمانندایشاندرتاریخکماست.

 آیا سلوکمرحومقاضیتوجه بهنفسبودهاست و معرفت النفس مهمترین محور سلوکی ایشان می باشد؟

قرآن کریم به سیر آفاقی و انفسی توجه داده است بعضی از انسان ها از طریق سیر آفاقی و توجه به عالم و آیات الهی مراحلی از معنویت را طی می کنند و تکاملی هم می یابند اما راه نفس راه بسیار دشواری است و کسانی که به مراحل بزرگی از معنویت رسیده اند از این راه حرکت کرده اند و طی مسیر نموده اند.

 در سیرهمرحوم قاضی نیازمندی به استاد بسیار ظاهر است در زمان ما که دسترسی به استاد کامل بسیار دشوار است به  سالکان و  دوستداران سیر و سلوک چه راهی را پیشنهاد می دهید؟

 امروزادعافراوان است و شیادان بسیاری خود را استاد راه معرفی می کنند و راهزنی خلق الله می کنند کسی که چنین ادعایی دارد و می گوید من شما را به سر چشمه معنویت میرسانم بدانید که دروغ می گوید، ادعا دلیل دروغ و کذب است بزرگان معنوی ما هرگز چنین ادعاهایی نداشتند منتهی مهمترین مسئله ای که سالکان الی الله باید مورد توجه قرار دهند تقوی و ترک معصیت است.

فرمودید سیر انفسی بسیار صعب و مشکل است دلیل  این صعوبت چیست؟

سیر انفسی کار مشکلی است درسیرآفاقیحرکتدرفضایعالماست اما در سیر انفسی  انسان در مسافت خودش حرکت می کند و کاری با خارج نفس ندارد تشریح این بحث تخصصی است  و نیازمند جلسات مفصلی است توسعهنظامنفسانیهزارانباربالاتراز توسعه نظام آفاقی است.

چرا ایشان اجتهاد را شرط پذیرش شاگرد قرار داده بود؟

چون مسیر سیر و سلوک  بسیار مشکل  و دقیق است و اجتهاد در مصونیت سالک از لغزش و خطا نقش عظیمی دارد. 

خاطرهای از علامه طباطبایی در باره مرحوم قاضی به خاطر ندارید؟

علامهطباطباییواقعهعجیبینقلمیکردند می فرمودند: از جناب اقای قاضی سئوال شد که قالیچه سلیمان امری مادی بود یا معنوی؟! ایشان گفتند باید بپرسم و به وادی السلام و خارج نجف رفتند و گرد و غبار بر پا شد و ناگهان متوجه شدیم مرحوم قاضی نیستند و بعد مدتی ایشان آمدند و کفتند: آن قالیچه امری طبیعی نبود و بعضی از بنی الجان که در محضر سلیمان بودند اینگونه گفتند، علامه طباطبایی می فرمود: در ده روز آخر ماه رمضان خبری از مرحوم قاضی نبود و هیچ کس نمی دانست ایشان کجاست و چه می کند حتی خصیصین ایشان هم بی اطلاع بودند چنین شخصیتی بی نظیر باید معرفی شود و این خاطره را من اولین بار است که نقل کردم.

منتشر شده در : پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی قاضی(ره)

با تشکر

 

/ 0 نظر / 13 بازدید